REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNYCH


AKCJA “10% ZA JEDEN POST”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W Akcji promocyjnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania udostępniły profil Akademii Siebie na portalu Facebook lub Instagram, w trybie publicznym, który umożliwia zweryfikowanie udostępnionej treści oraz prześle link do posta poprzez formularz zapisu na dane szkolenie, bądź na adres mailowy kontakt@akademiasiebie.pl.

 II. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma Agnieszka Szuścik, z siedzibą w Modlnicy (32-085) przy ul. Wierzbowej 65E/1, NIP: 754-276-68-49 (dalej także jako Organizator).
 
III. CZAS TRWANIA AKCJI
1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 22.12.2020 r. i trwa do odwołania.
 
IV. UCZESTNICTWO W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik portalu społecznościowego Facebook lub Instagram.
2. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
3. W Akcji promocyjnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania, udostępnią profil Facebookowy Akademii Siebie, dostępny pod adresem www.facebook.com/akademiasiebie na swoim profilu prywatnym, w formie posta publicznego lub udostępnią profil Instagramowy Akademii Siebie dostępny pod adresem www.instagram.com/akademiasiebie (@akademiasiebie).
4. Promocją objęte są wszystkie szkolenia wskazane szczegółowo w ofercie Organizatora pod adresem www.akademiasiebie.pl/szkolenia.
 
V. NAGRODA W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Klienci, którzy skorzystają z promocji i udostępnią profil Facebookowy lub Instagramowy otrzymają rabat na zakup szkolenia z oferty w wysokości 10%. 
2. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.
3. Promocja nie łączy się z innymi akcjami.
 
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją promocyjną należy składać drogą emailową na adres: kontakt@akademiasiebie.pl, w terminie do 14 dni od daty zakończenia akcji promocyjnej.
2. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
 
 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:
informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.akademiasiebie.pl/promocje.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana przez serwis Facebook oraz Instagram.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.
 
 
Data ostatniej aktualizacji: 16 lutego 2021 r.