REGULAMIN

1. Pojęcia ogólne

  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Serwis – serwis internetowy „akademiasiebie.pl”, działający pod adresem www.akademiasiebie.pl
  • Usługodawca/Organizator – firma „Agnieszka Szuścik-Zięba” z adresem siedziby: 32-085 Modlnica, ul. Wierzbowa 65E/1, NIP: 954-276-68-49, dalej zwaną Akademia Siebie
  • Usługobiorca/Zamawiający/Uczestnik – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu
  • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)
  • Szkolenie – kurs mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztat”

 

2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zapisów na szkolenie w Serwisie oraz zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu, a także określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

3. Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

4. Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

 

 

3. Zgłoszenie

1. Organizator realizuje szkolenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń, dostępnej pod adresem: www.akademiasiebie.pl/szkolenia.

2. Warunkiem udziału w szkoleniach   jest  dostępność  wolnych  miejsc oraz przesłanie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

3. Zgłoszenia udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@akademiasiebie.pl lub wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie szkolenia.

4. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą dla szkolenia przewidział Organizator.

7. Zgłoszenie udziału w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego Regulaminu bez zastrzeżeń.

8. Zgłoszenie traktowane jest jako oświadczenie woli, wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu.

9. Zgłaszający powinien sprawdzić, czy podane przez niego dane są wpisane poprawnie i zgodnie z rzeczywistym stanem.

10. O każdej zmianie danych osobowych lub istotnych danych związanych uczestnictwem w kursach Zgłaszający lub Uczestnik ma obowiązek bezzwłocznie poinformować Organizatora.

 

 

4. Wpisanie na listę uczestników szkolenia

1. Wpisanie na listę uczestników szkolenia następuje z chwilą zaksięgowania opłaty za szkolenie na rachunku bankowym Organizatora.

2. W ciągu maksymalnie jednego dna roboczego przed rozpoczęciem danego szkolenia, Zamawiający otrzyma od Organizatora potwierdzenie przesłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu, o wpisaniu kierowanej przez Zamawiającego osoby na listę uczestników szkolenia wraz z opłaconą fakturą oraz instrukcją techniczną.

 

 

5. Płatność

1. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju szkolenia i ilości przewidywanych zajęć.

2. Ceny za udział w szkoleniach są cenami brutto.

3. Podstawą płatności za udział w szkoleniu jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma doręczana Zamawiającemu w formacie PDF w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia udziału w szkoleniu, na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

4. W przypadku uregulowania przez Zamawiającego płatności, wynikającej z faktury proforma, Organizator wystawi i doręczy Zamawiającemu w terminie maksymalnie jednego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego szkolenia odpowiednią fakturę.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie przez Organizatora i wysyłanie faktur w formie oraz drodze elektronicznej.

6. Zamawiający uiszcza wpłatę na rachunek bankowy Organizatora. Numer rachunku znajduje się na fakturze pro forma. Numer rachunku bankowego Organizatora: 27 1050 1331 1000 0022 7628 0795 (ING Bank Śląski S.A.).

7. Nieuregulowanie przez Zamawiającego płatności, wynikającej ze zgłoszenia, w terminie 7 dni roboczych od daty jej wysłania przez Organizatora faktury pro forma na adres e-mail Zamawiającego, jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.

8. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, kwota wpłacona na rachunek bankowy Organizatora za udział w szkoleniu zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

 

 

 6. Realizacja umowy

 

1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie oraz programie dostępnym na stronie internetowej, a także zapewni możliwie najwyższą jakość przesyłu wideo oraz dźwięku. Szkolenia odbywają się online w formie webinarium poprzez platformę ClickMeeting (zgodnie z paragrafem 9 regulaminu).

2. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby dostęp do szkoleń online przebiegało bez zakłóceń i niedogodności dla Usługobiorców.

3. W czasie trwania szkolenia Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie i programie.

 

 

7. Zmiany terminu szkolenia

1. Organizator jest uprawniony do odwołania szkolenia na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników oraz z innych ważnych powodów, wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu szkolenia.

2. Informacja o odwołaniu szkolenia zostanie przesłana na adres e-mail Zamawiającego, podany w zgłoszeniu udziału w szkoleniu. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Zamawiający otrzymuje pełny zwrot wniesionej opłaty za szkolenie. W opisanych powyżej przypadkach Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

 

 

8. Rezygnacja z uczestnictwa

1. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić  w formie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu, przesłanej przez Zamawiającego na adres e-mail: kontakt@akademiasiebie.pl, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji ze szkolenia nie później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty (wypłacane do 7 dni roboczych).

3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niewzięcia udziału w szkoleniu przez Uczestnika, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, a ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi.

4. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

5. W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego i nieobecności Uczestnika na szkoleniu, Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu uiszczonej przez Zamawiającego opłaty za szkolenie.

6. W przypadku problemów technicznych ze strony Organizatora, uniemożliwiających odbycie szkolenia, Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników o tym fakcie drogą telefoniczną oraz mailową. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje zwrot całej wpłaconej kwoty (wypłacane do 7 dni roboczych) lub po wspólnym ustaleniu terminu przełożeniu Szkolenia i jego uczestnictwa w nim.

 

 

9. Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń

1. Wymagania techniczne korzystania ze szkoleń:

a) uczestnictwo w szkoleniu wymaga stałego dostępu do Internetu,

b) szkolenia realizowane są z użyciem dedykowanej platformy internetowej ClickMeeting (https://clickmeeting.com),

c) w celu prawidłowego korzystania ze szkolenia Uczestnik powinien przygotować sprzęt komputerowy/mobilny z dostępem internetowym, spełniającym wymagania opisane na stronie www: https://knowledge.clickmeeting.com/pl/infographic/instrukcja-dla-uczestnika, tj.

·  dla komputerów/laptopów: uruchomić szkolenie w przeglądarce Chrome, Firefox, Opera, Safari, Yandex lub Edge (Internet Explorer nie jest wspierany),

·  dla telefonów komórkowych/tabletów: uruchomić szkolenie w przeglądarce Chrome lub Safari, albo zainstalować aplikację mobilną ClickMeeting Webinars & Meetings App.

d) Uczestnik łączy się na szkolenie w dniu szkolenia poprzez link oraz hasło i token (w przypadku dostępu mobilnego), które zostanie wysłane po wpisaniu na listę uczestników szkolenia (zgodnie z punktem 4 regulaminu).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze szkoleń spowodowany brakiem dostępu do Internetu przez Uczestnika w dniu szkolenia, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niespełnieniem wymagań opisanych w ust. 1.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Usługobiorcę.

 

 

10. Rabaty i zniżki

1. Organizator udziela Uczestnikom rabatów na podstawia aktualnej karty „Promocje”, dostępnej na stronie internetowej www.akademiasiebie.pl/promocje.

2. Regulamin akcji promocyjnych dostępny pod adresem: www.akademiasiebie.pl/promocje/regulamin-akcji-promocyjnych.

 

 

11. Reklamacje

1. Prawo złożenia reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Reklamacja może dotyczyć kwestii merytorycznych i/lub organizacyjnych.

 2. Reklamacje mogą być składane:

a) w formie pisemnej na adres firmy: Agnieszka Szuścik-Zięba, 32-085 Modlnica, ul. Wierzbowa 65E/1,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: kontakt@akademiasiebie.pl,

c) używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a) Oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej),

b) Opis zdarzenia będącego podstawą złożenia reklamacji,

c) Oczekiwania Uczestnika dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji.

4. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia.

 5. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 6. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozwiązania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

7. Forma rekompensaty zostanie każdorazowo ustalona z Uczestnikiem.

 

 

12. Oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnik biorący udział w szkoleniu realizowanym przez Organizatora wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (np. informowanie o nowych promocjach i usługach) Organizatora.

2. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie jego nazwy do grona firm, które wzięły udział w danym szkoleniu.

 

 

13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego i tylko w tym zakresie jest Organizator. Dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom.

3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Zgłaszającego oraz wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności i cookies dostępnej pod adresem: www.akademiasiebie.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies.

 

 

14. Warunki używania Serwisu

1. Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

3. Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

a) urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych, połączenie z internetem,

b) dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

c) włączoną obsługę skryptów JavaScript,

d) włączoną obsługę plików Cookie.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.

6. Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania:

a) bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,

b) bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

c) bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

d) podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

e) podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

f) podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu, w jakim działa Serwis.

7. W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberprzestępstwa lub naruszenia RODO, Usługobiorca w pierwszej kolejności powinien zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu lub zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

 

 

15. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

1. Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcy interakcję z Serwisem w postaci:

a) formularza kontaktowego.

2. Serwis udostępnia Usługodawcy dane kontaktowe w postaci:

a) adresu e-mail,

b) numeru telefonu,

c) imienia i nazwiska,

d) adresu zamieszkania lub adresu prowadzenia działalności,

e) NIP – jeśli podany.

3. W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorcy będa przetwarzane zgodnie z „Polityką prywatności i cookies”, dostępną w Serwisie.

 

 

16. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

2. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

3. W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

4. Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w „Polityce prywatności i cookies”, dostępnej w Serwisie.

5.  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

a) adres IP,

b) typ przeglądarki,

c) rozdzielczość ekranu,

d) przybliżona lokalizacja,

e) otwierane podstrony serwisu,

f) czas spędzony na danej podstronie serwisu,

g) rodzaj systemu operacyjnego,

h) adres poprzedniej podstrony,

i) adres strony odsyłającej,

j) język przeglądarki,

k) predkość łącza internetowego,

l) dostawca usług internetowych.

Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

6. Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:

a) adres e-mail.

 

 

17. Prawa autorskie

1. Wszelkie materiały szkoleniowe, treści, publikacje lub prezentacje udostępniane, przekazywane oraz prezentowane w czasie (dalej zwane „Materiałami”) wysyłane Uczestnikom przed, w trakcie i po szkoleniu są dziełem autorskim oraz są chronione prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

2. Materiały służą jedynie do użytku własnego. Ich powielanie, reprodukowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym osobom trzecim, a także wykorzystywanie w edukacji osób trzecich, jest zabronione.

3. Nagrywanie, zapis lub jakiegokolwiek inne utrwalanie szkolenia jest zabronione. W przypadku dokonania takiego utrwalenia przez Uczestnika, Organizator może zażądać od Uczestnika skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione, do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet. Jedyną dozwoloną formą zapisu jest umieszczenie zdjęcia lub kilkusekundowego nagrania ze szkolenia w celu umieszczenia go w mediach społecznościowych.

4. Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do Serwisu jest Usługodawca.

5. Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą i jest wykorzystywana na podstawie licencji lub uzyskanych lub darmowych.

6. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim, ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Usługodawca rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale niekopiowanie całości lub części artykułów, o ile w Serwisie nie zostało zaznaczone inaczej.

 

 

18. Zmiany w Regulaminie

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.

3. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu, akceptuje go w całości.

 

 

19. Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi integralną część zamówienia i umowy o przeprowadzenie szkolenia.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Ewentualne spory wynikające z zamówienia lub umów o przeprowadzenie szkolenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla miasta Kraków.

4. Usługodawca dokona wszelkich starań, by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorcy, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

9. We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

a) wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@akademiasiebie.pl,

b) używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie,

c) poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 737 181 0111.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2020.

 

Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2021.